Making sense of #MaldivesCrisis

ސިޔާސީ މަސްރަހުގަ މިވަނީ ކިހިނެއް؟

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު މިވަނީ އަނެއްކާވެސް ހަލަބޮލިވެ، ވާނުވާ ނޭގުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އަނެއްކާވެސްއޭ މިފާހަގަކުރީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށްފަހު ގިނަގުނަ ހަލަބޮލި ދުވަސްވަރުތަކެއް ރާއްޖެ ދެކެފައިވާތީއެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ހޫނުވެގެން ދިޔަ ހަލަބޮލިކަމާއި، އޭގެފަހުން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވަށައިގެން ހިނގައިދިޔަ ހަލަބޮލި ދުވަސްތަކަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތާރީހީ ދުވަސްވަރުތަކެކެވެ. ވާނުވާ ނޭގުމެއްގެ ތެރޭގައޭ މިފާގަކުރީ ހިތު ލަފަޔަށްވެސް ދެންވާނެގޮތެއް ސާބިތުކަމާއެކީ ބުނެލަން ނޭގޭތީއެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރަޓިކް އިންތިހާބުން އިންތިހާބުވި ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު (އަންނި) އިސްތިއުފާދިނީއެވެ. އެތައްބަޔަކު ކުޑަކޮށްވެސް ހީކޮށްގެންތިބި ކަމެއްނޫނެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަބުރު އެކީގައި ބާތިލުކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅުން، އެވެސް އެތައްބަޔަކު ކުޑަކޮށްވެސް ހީކޮށްގެންތިބި ކަމެއްނޫނެވެ. މިކަންކަމުގެ ތެރެއިން މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އެއް ނުކުތާއަކީ، ދިވެހިރާޖޭގެ “ޑިމޮކްރަޓިކް-އީރާ” ގައި އާންމުމީހާގެ ނިންމުންތަކުގެ މައްޗަށް ތަފާތުއެކި ނުފޫޒުތައް އަތް ގަދަކޮށްފައިވާކަމެވެ.
Continue reading Making sense of #MaldivesCrisis

Democracy and Capitalism; the dilemma

Many of us would realise or agree about the extreme suffering constituted by acts such as torture or from painful illness etc. However, do we understand the pain caused by insidious sufferings, such as poverty or having to live under inhumane conditions, or having to spend all the earnings to live a barely civilized life?

Continue reading Democracy and Capitalism; the dilemma

What lessons are in the death of Abdulla Rasheed?

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުން ލިބޭ ފިލާވަޅަކީ ކޮބާ؟

މީގެ ދެ އަހަރުކުރިން، 2015ގެ މޭޑޭ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެގެން 5 އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ އަބްދުﷲ ވަނީ 10 އޮކްޓޯބަރު 2017ގައި މަރުވެފައެވެ. އަބްދުﷲ މަރުވީ އެތެރެހަށީގެ ބައްޔަކަށް ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް އައިޖީއެމްއެޗްގައެވެ. އަބްދުﷲގެ މަރާ ގުޅިގެން ދެކެވޭ އެއްވާހަކައަކީ ޖަލުގައި ތިބޭ ގައިދީންނަށް އެކަށީގެންވާ ސިއްހީފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން އިހުމާލުވެފައިވާ ވާހަކައެވެ. އަބްދުﷲގެ އާއިލާއިން ހިއްސާކުރި މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި އެމް.ޑީ.ޕީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުގައި އަބްދުﷲގެ ސިއްހީހާލަތު ހީނަރުވަމުންދާތީ އެކިފަހަރުމަތިން ބޭސްފަރުވާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކަރެކްޝަންސްގައި އެދިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ކަރެކްޝަންސްއިން އެކަމަށް ސަމާލުކަމެއްނުދީ، ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް އަބްދުﷲ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނައީ އަބްދުﷲ އަނބުރައިގަނެގެން ގޮޅިތެރެޔަށް ވެއްޓުމުންކަމަށް މިބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Continue reading What lessons are in the death of Abdulla Rasheed?

Brief look at Rohingya Muslims

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ނަޒަރެއް

ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަކީ މުޅިދުނިޔޭގައިވެސް އެންމެބޮޑަށް އަނިޔާލިބެމުންދާ މައިނޯރިޓީ އާބާދީކަމުގައި ސިފަކުރެވެއެވެ. މިއަދު ގާތްގަނޑަކަށް 1.1 މިލިއަން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން މިޔަންމާގަ އުޅެއެވެ. މިޔަންމާގެ ގިނަމީހުންނަކީ ބުދުދީނަށް ތަބައުވާ ބައެކެވެ. މިޔަންމާގަ 135 ނަސްލީ ޖަމާއަތެއް ރަސްމީގޮތުން ބަލައިގަނެފައިވާއިރު، ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުން މީގެތެރޭގައި ނުހިމެނެއެވެ. އަދި 1982ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިޔަންމާގެ ރައްޔިތުކަން އެމީހުންގެ ކިބައިންވަނީ ގާނޫނީގޮތުން ނިގުޅައިގަނެފައެވެ. ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުން ދިރިއުޅެމުންދަނީ މިޔަންމާގެ ރަޚައިން ސަރަހައްދުގައެވެ. އެއީ މިޔަންމާގެ އެންމެ ފަގީރު، އަދި އެންމެ ވަސީލަތްތަކާއި ފުރުސަތުތައްމަދު ސަރަހައްދެވެ. އަދި ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުން މިޔަންމާގެ ސަރުކާރުގެ ހުއްދަނެތި އެސަރަހއްދުން ދިޔުންއޮންނަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

Continue reading Brief look at Rohingya Muslims

Yameen’s murder and politics

ޔާމީން މަރާލުމާއި ސިޔާސަތު

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަށް އެއްމަސް ވެގެންދިޔައިރު މިކަމާމެދު ސިޔާސީ ނަޒަރަކުން ވިސްނާލުމުގެ މުހިންމުކަން އެތަކެއް ސަބަބުތަކާހެދި ތަސައްވުރު ކުރެވިގެންދެއެވެ. ޔާމީންމަރާލުންފަދަ ލާއިންސާނީ ހާދިސާތަކުގައި ސިޔާސަތު (politics) ހިއްސާވަނީ ކޮންމިންވަރަކަށްތޯ، އަދި އިންސާފު ހޯދުމުގައި ސިޔާސީ ވާންޖެހެނީ ކީއްވެގެންތޯ، މިއީ ވިސްނާލުން މުހިންމު ނުކުތާތަކެއް ކަމުގައިދެކި، އޭގެ ބައެއް ސަބަބުތައް ތިރީގައި މިހިއްސާކޮށްލަނީއެވެ. 2008ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި 45ށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލާފައިވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ގޭންގު މާރާމާރީތަކުގައި މަރާލެވިފައިވާ މީހުންނާއި، ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން (migrant workers) މަރާލުމާއި، އަދި ތަފާތު ހިޔާލުތަކުގެ (dissenting voices) މީހުން މަރާލުން ހިމެނެއެވެ. މިތިންބާވަތުގެ މަރާލުންވެސްވަނީ އެއްގޮތުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަގޮތުން ސިޔާސަތާއި ގުޅިފައެވެ.
Continue reading Yameen’s murder and politics

Yameen’s murder and humility

ޔާމީން މަރާލުމާއި ތަވާޟުޢުވެރިކަން

އެކުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ހަބަރުން ލިބުނު ސިހުން އަދިވެސް ފިލާނުދާއިރު، މިއަދު ހިތުގައި ގިނަގުނަ ސުވާލުތަކެއް އުފެދެމުން އެބައާދެއެވެ. އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ޔާމީން މަރާލާފައިވާއިރު، އެމަރުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ކޮންބައެއްތޯ މިއީ އެންމެ ޖަވާބު ބޭނުންވާ އެއްކަމެވެ. އަދި އެ ލާއިންސާނީ އަމަލު ހިންގި ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ އެނގެންވެސް ބޭނުންވެއެވެ. އަދި މިލާއިންސާނީ އަމަލު ހިންގުމަށް ބަޔަކަށް ހިތްވަރު ލިބުނީ މުޖުތަމައުގައި ކޮންކަހަލަ ސިފަތަކެއް ހުރގެންތޯ، ނުވަތަ ނެތިގެނަތޯ މިއީވެސް އުފެދޭ ސުވާލެކެވެ.
Continue reading Yameen’s murder and humility

Justice for Yameen, what does it mean?

“Dear Maldivians, you DON’T have to live like this. You can stop these fanatics and murderers who act with impunity. Now. #FindMoyameehaa” – Yameen Rasheed, 19 August 2014

“ޔާމީނަށް އިންސާފު” ގެ މުރާދަކީ ކޮބާ؟

އެކުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ހަބަރުން ލިބުނު ސިހުން އަދިވެސް ފިލާނުދާއިރު، މިއަދު ހިތުގައި ގިނަގުނަ ސުވާލުތަކެއް އުފެދެމުން އެބައާދެއެވެ. އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ޔާމީން މަރާލާފައިވާއިރު، އެމަރުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ކޮންބައެއްތޯ މިއީ އެންމެ ޖަވާބު ބޭނުންވާ އެއްކަމެވެ. އަދި އެ ލާއިންސާނީ އަމަލު ހިންގި ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ އެނގެންވެސް ބޭނުންވެއެވެ.
Continue reading Justice for Yameen, what does it mean?

Understanding the niqabi Other

On 30 January 2017 a female teacher, Thah’meena Mahmoodh, from AA. Rasdhoo was dismissed from the school for wearing the niqab (face veil). This was amid a sensational case where another female teacher, Aishath Suzee, from AA. Mathiveri was dismissed from her teaching responsibilities for wearing the niqab. This decision was directly from the Ministry of Education citing the Civil Service Regulation, Article 145a which stipulates that the the choice of dress code of a civil servant should be in a manner that the person is identifiable. Continue reading Understanding the niqabi Other