What lessons are in the death of Abdulla Rasheed?

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުން ލިބޭ ފިލާވަޅަކީ ކޮބާ؟

މީގެ ދެ އަހަރުކުރިން، 2015ގެ މޭޑޭ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެގެން 5 އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ އަބްދުﷲ ވަނީ 10 އޮކްޓޯބަރު 2017ގައި މަރުވެފައެވެ. އަބްދުﷲ މަރުވީ އެތެރެހަށީގެ ބައްޔަކަށް ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް އައިޖީއެމްއެޗްގައެވެ. އަބްދުﷲގެ މަރާ ގުޅިގެން ދެކެވޭ އެއްވާހަކައަކީ ޖަލުގައި ތިބޭ ގައިދީންނަށް އެކަށީގެންވާ ސިއްހީފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން އިހުމާލުވެފައިވާ ވާހަކައެވެ. އަބްދުﷲގެ އާއިލާއިން ހިއްސާކުރި މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި އެމް.ޑީ.ޕީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުގައި އަބްދުﷲގެ ސިއްހީހާލަތު ހީނަރުވަމުންދާތީ އެކިފަހަރުމަތިން ބޭސްފަރުވާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކަރެކްޝަންސްގައި އެދިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ކަރެކްޝަންސްއިން އެކަމަށް ސަމާލުކަމެއްނުދީ، ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް އަބްދުﷲ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނައީ އަބްދުﷲ އަނބުރައިގަނެގެން ގޮޅިތެރެޔަށް ވެއްޓުމުންކަމަށް މިބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Continue reading

Brief look at Rohingya Muslims

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ނަޒަރެއް

ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަކީ މުޅިދުނިޔޭގައިވެސް އެންމެބޮޑަށް އަނިޔާލިބެމުންދާ މައިނޯރިޓީ އާބާދީކަމުގައި ސިފަކުރެވެއެވެ. މިއަދު ގާތްގަނޑަކަށް 1.1 މިލިއަން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން މިޔަންމާގަ އުޅެއެވެ. މިޔަންމާގެ ގިނަމީހުންނަކީ ބުދުދީނަށް ތަބައުވާ ބައެކެވެ. މިޔަންމާގަ 135 ނަސްލީ ޖަމާއަތެއް ރަސްމީގޮތުން ބަލައިގަނެފައިވާއިރު، ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުން މީގެތެރޭގައި ނުހިމެނެއެވެ. އަދި 1982ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިޔަންމާގެ ރައްޔިތުކަން އެމީހުންގެ ކިބައިންވަނީ ގާނޫނީގޮތުން ނިގުޅައިގަނެފައެވެ. ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުން ދިރިއުޅެމުންދަނީ މިޔަންމާގެ ރަޚައިން ސަރަހައްދުގައެވެ. އެއީ މިޔަންމާގެ އެންމެ ފަގީރު، އަދި އެންމެ ވަސީލަތްތަކާއި ފުރުސަތުތައްމަދު ސަރަހައްދެވެ. އަދި ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުން މިޔަންމާގެ ސަރުކާރުގެ ހުއްދަނެތި އެސަރަހއްދުން ދިޔުންއޮންނަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

Continue reading

Yameen’s murder and politics

ޔާމީން މަރާލުމާއި ސިޔާސަތު

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަށް އެއްމަސް ވެގެންދިޔައިރު މިކަމާމެދު ސިޔާސީ ނަޒަރަކުން ވިސްނާލުމުގެ މުހިންމުކަން އެތަކެއް ސަބަބުތަކާހެދި ތަސައްވުރު ކުރެވިގެންދެއެވެ. ޔާމީންމަރާލުންފަދަ ލާއިންސާނީ ހާދިސާތަކުގައި ސިޔާސަތު (politics) ހިއްސާވަނީ ކޮންމިންވަރަކަށްތޯ، އަދި އިންސާފު ހޯދުމުގައި ސިޔާސީ ވާންޖެހެނީ ކީއްވެގެންތޯ، މިއީ ވިސްނާލުން މުހިންމު ނުކުތާތަކެއް ކަމުގައިދެކި، އޭގެ ބައެއް ސަބަބުތައް ތިރީގައި މިހިއްސާކޮށްލަނީއެވެ. 2008ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި 45ށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލާފައިވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ގޭންގު މާރާމާރީތަކުގައި މަރާލެވިފައިވާ މީހުންނާއި، ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން (migrant workers) މަރާލުމާއި، އަދި ތަފާތު ހިޔާލުތަކުގެ (dissenting voices) މީހުން މަރާލުން ހިމެނެއެވެ. މިތިންބާވަތުގެ މަރާލުންވެސްވަނީ އެއްގޮތުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަގޮތުން ސިޔާސަތާއި ގުޅިފައެވެ.
Continue reading

Yameen’s murder and humility

ޔާމީން މަރާލުމާއި ތަވާޟުޢުވެރިކަން

އެކުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ހަބަރުން ލިބުނު ސިހުން އަދިވެސް ފިލާނުދާއިރު، މިއަދު ހިތުގައި ގިނަގުނަ ސުވާލުތަކެއް އުފެދެމުން އެބައާދެއެވެ. އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ޔާމީން މަރާލާފައިވާއިރު، އެމަރުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ކޮންބައެއްތޯ މިއީ އެންމެ ޖަވާބު ބޭނުންވާ އެއްކަމެވެ. އަދި އެ ލާއިންސާނީ އަމަލު ހިންގި ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ އެނގެންވެސް ބޭނުންވެއެވެ. އަދި މިލާއިންސާނީ އަމަލު ހިންގުމަށް ބަޔަކަށް ހިތްވަރު ލިބުނީ މުޖުތަމައުގައި ކޮންކަހަލަ ސިފަތަކެއް ހުރގެންތޯ، ނުވަތަ ނެތިގެނަތޯ މިއީވެސް އުފެދޭ ސުވާލެކެވެ.
Continue reading

Justice for Yameen, what does it mean?

“Dear Maldivians, you DON’T have to live like this. You can stop these fanatics and murderers who act with impunity. Now. #FindMoyameehaa” – Yameen Rasheed, 19 August 2014

“ޔާމީނަށް އިންސާފު” ގެ މުރާދަކީ ކޮބާ؟

އެކުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ހަބަރުން ލިބުނު ސިހުން އަދިވެސް ފިލާނުދާއިރު، މިއަދު ހިތުގައި ގިނަގުނަ ސުވާލުތަކެއް އުފެދެމުން އެބައާދެއެވެ. އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ޔާމީން މަރާލާފައިވާއިރު، އެމަރުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ކޮންބައެއްތޯ މިއީ އެންމެ ޖަވާބު ބޭނުންވާ އެއްކަމެވެ. އަދި އެ ލާއިންސާނީ އަމަލު ހިންގި ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ އެނގެންވެސް ބޭނުންވެއެވެ.
Continue reading

Understanding the niqabi Other

On 30 January 2017 a female teacher, Thah’meena Mahmoodh, from AA. Rasdhoo was dismissed from the school for wearing the niqab (face veil). This was amid a sensational case where another female teacher, Aishath Suzee, from AA. Mathiveri was dismissed from her teaching responsibilities for wearing the niqab. This decision was directly from the Ministry of Education citing the Civil Service Regulation, Article 145a which stipulates that the the choice of dress code of a civil servant should be in a manner that the person is identifiable. Continue reading