Making sense of #MaldivesCrisis

ސިޔާސީ މަސްރަހުގަ މިވަނީ ކިހިނެއް؟

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު މިވަނީ އަނެއްކާވެސް ހަލަބޮލިވެ، ވާނުވާ ނޭގުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އަނެއްކާވެސްއޭ މިފާހަގަކުރީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށްފަހު ގިނަގުނަ ހަލަބޮލި ދުވަސްވަރުތަކެއް ރާއްޖެ ދެކެފައިވާތީއެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ހޫނުވެގެން ދިޔަ ހަލަބޮލިކަމާއި، އޭގެފަހުން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވަށައިގެން ހިނގައިދިޔަ ހަލަބޮލި ދުވަސްތަކަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތާރީހީ ދުވަސްވަރުތަކެކެވެ. ވާނުވާ ނޭގުމެއްގެ ތެރޭގައޭ މިފާގަކުރީ ހިތު ލަފަޔަށްވެސް ދެންވާނެގޮތެއް ސާބިތުކަމާއެކީ ބުނެލަން ނޭގޭތީއެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރަޓިކް އިންތިހާބުން އިންތިހާބުވި ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު (އަންނި) އިސްތިއުފާދިނީއެވެ. އެތައްބަޔަކު ކުޑަކޮށްވެސް ހީކޮށްގެންތިބި ކަމެއްނޫނެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަބުރު އެކީގައި ބާތިލުކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅުން، އެވެސް އެތައްބަޔަކު ކުޑަކޮށްވެސް ހީކޮށްގެންތިބި ކަމެއްނޫނެވެ. މިކަންކަމުގެ ތެރެއިން މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އެއް ނުކުތާއަކީ، ދިވެހިރާޖޭގެ “ޑިމޮކްރަޓިކް-އީރާ” ގައި އާންމުމީހާގެ ނިންމުންތަކުގެ މައްޗަށް ތަފާތުއެކި ނުފޫޒުތައް އަތް ގަދަކޮށްފައިވާކަމެވެ.
Continue reading Making sense of #MaldivesCrisis

What lessons are in the death of Abdulla Rasheed?

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުން ލިބޭ ފިލާވަޅަކީ ކޮބާ؟

މީގެ ދެ އަހަރުކުރިން، 2015ގެ މޭޑޭ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެގެން 5 އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ އަބްދުﷲ ވަނީ 10 އޮކްޓޯބަރު 2017ގައި މަރުވެފައެވެ. އަބްދުﷲ މަރުވީ އެތެރެހަށީގެ ބައްޔަކަށް ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް އައިޖީއެމްއެޗްގައެވެ. އަބްދުﷲގެ މަރާ ގުޅިގެން ދެކެވޭ އެއްވާހަކައަކީ ޖަލުގައި ތިބޭ ގައިދީންނަށް އެކަށީގެންވާ ސިއްހީފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން އިހުމާލުވެފައިވާ ވާހަކައެވެ. އަބްދުﷲގެ އާއިލާއިން ހިއްސާކުރި މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި އެމް.ޑީ.ޕީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުގައި އަބްދުﷲގެ ސިއްހީހާލަތު ހީނަރުވަމުންދާތީ އެކިފަހަރުމަތިން ބޭސްފަރުވާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކަރެކްޝަންސްގައި އެދިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ކަރެކްޝަންސްއިން އެކަމަށް ސަމާލުކަމެއްނުދީ، ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް އަބްދުﷲ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނައީ އަބްދުﷲ އަނބުރައިގަނެގެން ގޮޅިތެރެޔަށް ވެއްޓުމުންކަމަށް މިބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Continue reading What lessons are in the death of Abdulla Rasheed?

Yameen’s murder and humility

ޔާމީން މަރާލުމާއި ތަވާޟުޢުވެރިކަން

އެކުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ހަބަރުން ލިބުނު ސިހުން އަދިވެސް ފިލާނުދާއިރު، މިއަދު ހިތުގައި ގިނަގުނަ ސުވާލުތަކެއް އުފެދެމުން އެބައާދެއެވެ. އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ޔާމީން މަރާލާފައިވާއިރު، އެމަރުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ކޮންބައެއްތޯ މިއީ އެންމެ ޖަވާބު ބޭނުންވާ އެއްކަމެވެ. އަދި އެ ލާއިންސާނީ އަމަލު ހިންގި ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ އެނގެންވެސް ބޭނުންވެއެވެ. އަދި މިލާއިންސާނީ އަމަލު ހިންގުމަށް ބަޔަކަށް ހިތްވަރު ލިބުނީ މުޖުތަމައުގައި ކޮންކަހަލަ ސިފަތަކެއް ހުރގެންތޯ، ނުވަތަ ނެތިގެނަތޯ މިއީވެސް އުފެދޭ ސުވާލެކެވެ.
Continue reading Yameen’s murder and humility

Justice for Yameen, what does it mean?

“Dear Maldivians, you DON’T have to live like this. You can stop these fanatics and murderers who act with impunity. Now. #FindMoyameehaa” – Yameen Rasheed, 19 August 2014

“ޔާމީނަށް އިންސާފު” ގެ މުރާދަކީ ކޮބާ؟

އެކުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ހަބަރުން ލިބުނު ސިހުން އަދިވެސް ފިލާނުދާއިރު، މިއަދު ހިތުގައި ގިނަގުނަ ސުވާލުތަކެއް އުފެދެމުން އެބައާދެއެވެ. އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ޔާމީން މަރާލާފައިވާއިރު، އެމަރުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ކޮންބައެއްތޯ މިއީ އެންމެ ޖަވާބު ބޭނުންވާ އެއްކަމެވެ. އަދި އެ ލާއިންސާނީ އަމަލު ހިންގި ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ އެނގެންވެސް ބޭނުންވެއެވެ.
Continue reading Justice for Yameen, what does it mean?