Square
Democracy
Human Rights
Gender

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ، އަހްމަދު ރިލްވާން، ޝާހީން މިއާ، ޔާމީން ރަޝީދު، އަދި ހަމައެއް ލަމައެއްނެތި މަރާލެވި، އިންސާފު ނުލިބިވާ އެތައް ބަޔެއްގެ ހަނދާނުގައި

In memory of Dr. Afrasheem Ali, Ahmed Rilwan, Shaaheen Mia, Yameen Rasheed and the many others who were murdered and for whom justice is pending.

އިބްރާހީމް ޠައްޔިބު

އިބްރާހީމް ޠައްޔިބު އަކީ ޑިމޮކްރަސީއާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކާ އަދި މިންތީގެހަމަހަމަކަމަށް ވަކާލާތުކުރާ، އަދި މަދަނީ މުޖުތަމައުގަ ޚިދުމަތްކުރަމުންދާ ފަރާތެކެވެ. ޠައްޔިބު އަކީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީގެ ދާއިރާއިން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ސިޑްނީ އިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އަދި ޠައްޔިބު ދިރާސާ ކުރުމުގައި ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަނީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި އިސްލާމްދީނާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ

ވެބްސައިޓް

މިވެބްސައިޓްގަ ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ، ޑިމޮކްރަސީއާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް އަލިއަޅުވާލައި، އިބްރާހީމް ޠައްޔިބުގެ އިލްމީ އަދި އަމަލީ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތަކެވެ.