Square

ލާދީނީ: ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ ބަހެއް

މިޔޮއްފަދަ ބަރަކާތްތެރި رَمضان މަހު ރައްޔިތުންނަށް ނަމާދު ވާކްޝަޕެއް ބާއްވާލަން ބ. ކިހާދޫ ސްކޫލް ނުދިން – މިއީ މިއަދު ޢަލީ ރަމީޒް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގެ އިބާރާތެވެ. ޢަލީގެ މިޓްވީޓަށް ރައްދުދެމުން ހަސަން ފިކުރީ ބުނެފައިވަނީ ރަށު ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުން އަދި … Continue readingލާދީނީ: ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ ބަހެއް

ހިޖާބް: އެޅުމާއި ނޭޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

އއ. މަތިވެރީ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދެމުންދިޔަ އައިޝަތް ސުޒީއަށް މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ސްކޫލަށް ނާދެވޭނެކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން އެންގީ ޖަނަވަރީ 2017އިގައެވެ. މިއެންގުމާގުޅިގެން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޒިންމާއިން ސުޒީ ދުރުވާން މަޖުބޫރުވެ، އޭގެފަހުން އެއަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު ސުޒީވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައެވެ. ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން … Continue readingހިޖާބް: އެޅުމާއި ނޭޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ސިޔާސީ މަސްރަހުގަ މިވަނީ ކިހިނެއް؟

ސިޔާސީ މަސްރަހުގަ މިވަނީ ކިހިނެއް؟ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު މިވަނީ އަނެއްކާވެސް ހަލަބޮލިވެ، ވާނުވާ ނޭގުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އަނެއްކާވެސްއޭ މިފާހަގަކުރީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށްފަހު ގިނަގުނަ ހަލަބޮލި ދުވަސްވަރުތަކެއް ރާއްޖެ ދެކެފައިވާތީއެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ހޫނުވެގެން ދިޔަ … Continue readingސިޔާސީ މަސްރަހުގަ މިވަނީ ކިހިނެއް؟

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުން ލިބޭ ފިލާވަޅަކީ ކޮބާ؟

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުން ލިބޭ ފިލާވަޅަކީ ކޮބާ؟ މީގެ ދެ އަހަރުކުރިން، 2015ގެ މޭޑޭ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެގެން 5 އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ އަބްދުﷲ ވަނީ 10 އޮކްޓޯބަރު 2017ގައި މަރުވެފައެވެ. އަބްދުﷲ މަރުވީ އެތެރެހަށީގެ ބައްޔަކަށް ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް އައިޖީއެމްއެޗްގައެވެ. އަބްދުﷲގެ މަރާ … Continue readingއަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުން ލިބޭ ފިލާވަޅަކީ ކޮބާ؟

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ނަޒަރެއް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ނަޒަރެއް ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަކީ މުޅިދުނިޔޭގައިވެސް އެންމެބޮޑަށް އަނިޔާލިބެމުންދާ މައިނޯރިޓީ އާބާދީކަމުގައި ސިފަކުރެވެއެވެ. މިއަދު ގާތްގަނޑަކަށް 1.1 މިލިއަން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން މިޔަންމާގަ އުޅެއެވެ. މިޔަންމާގެ ގިނަމީހުންނަކީ ބުދުދީނަށް ތަބައުވާ ބައެކެވެ. މިޔަންމާގަ 135 ނަސްލީ ޖަމާއަތެއް ރަސްމީގޮތުން ބަލައިގަނެފައިވާއިރު، … Continue readingރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ނަޒަރެއް

ޔާމީހުން ރަޝީދު މަރާލުމާއި ސިޔާސަތު

ޔާމީން މަރާލުމާއި ސިޔާސަތު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަށް އެއްމަސް ވެގެންދިޔައިރު މިކަމާމެދު ސިޔާސީ ނަޒަރަކުން ވިސްނާލުމުގެ މުހިންމުކަން އެތަކެއް ސަބަބުތަކާހެދި ތަސައްވުރު ކުރެވިގެންދެއެވެ. ޔާމީންމަރާލުންފަދަ ލާއިންސާނީ ހާދިސާތަކުގައި ސިޔާސަތު (politics) ހިއްސާވަނީ ކޮންމިންވަރަކަށްތޯ، އަދި އިންސާފު ހޯދުމުގައި ސިޔާސީ … Continue readingޔާމީހުން ރަޝީދު މަރާލުމާއި ސިޔާސަތު

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމާއި ތަވާޟުއުވެރިކަން

ޔާމީން މަރާލުމާއި ތަވާޟުޢުވެރިކަން އެކުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ހަބަރުން ލިބުނު ސިހުން އަދިވެސް ފިލާނުދާއިރު، މިއަދު ހިތުގައި ގިނަގުނަ ސުވާލުތަކެއް އުފެދެމުން އެބައާދެއެވެ. އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ޔާމީން މަރާލާފައިވާއިރު، އެމަރުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ކޮންބައެއްތޯ މިއީ އެންމެ ޖަވާބު … Continue readingޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމާއި ތަވާޟުއުވެރިކަން