Square

ހިޖާބް: އެޅުމާއި ނޭޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

އއ. މަތިވެރީ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދެމުންދިޔަ އައިޝަތް ސުޒީއަށް މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ސްކޫލަށް ނާދެވޭނެކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން އެންގީ ޖަނަވަރީ 2017އިގައެވެ. މިއެންގުމާގުޅިގެން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޒިންމާއިން ސުޒީ ދުރުވާން މަޖުބޫރުވެ، އޭގެފަހުން އެއަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު ސުޒީވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައެވެ. ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން … Continue readingހިޖާބް: އެޅުމާއި ނޭޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު